நமது குழுவின் சார்பாக4th& 5th தமிழ்- அலகு 2 அமுதே தமிழே! துணைக்கருவிகள் தயாரிப்பும் பயன்பாடும்

. இது உங்களுக்கு மிஅக்வும் பயனளிக்கும் என நினைக்க்ன்றோம். எனவே இதனை பயனபடுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும்.

Topic-4th& 5th தமிழ்- அலகு 2 அமுதே தமிழே! துணைக்கருவிகள் தயாரிப்பும் பயன்பாடும்

File type- video 

4th& 5th தமிழ்- அலகு 2 அமுதே தமிழே! துணைக்கருவிகள்


Post a Comment

Previous Post Next Post