நமது குழுவின் சார்பாக EE Class 4&5// Term 1// Tlm for Tamil// Unit 3// பனைமரமே! பயன்தருமே!

. இது உங்களுக்கு மிஅக்வும் பயனளிக்கும் என நினைக்க்ன்றோம். எனவே இதனை பயனபடுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும்.

Topic-EE Class 4&5// Term 1// Tlm for Tamil// Unit 3// பனைமரமே! பயன்தருமே!

File type- video 

EE Class 4&5// Term 1// Tlm for Tamil// Unit 3// பனைமரமே! பயன்தருமே!


Post a Comment

Previous Post Next Post