நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் நான்காம் வகுப்பு பொய்கை ஆற்றில் எங்கே போறிங்க?

என்ற பாடத்ஹ்டிற்காணா காணொளிக் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். இதனை தயாரித்து வழங்கிய ஆசிரிய பெருமக்களுக்கு நமது குழுவின் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.

Topic- எண்ணும் எழுத்தும் நான்காம் வகுப்பு பொய்கை ஆற்றில் எங்கே போறிங்க?

File type- video Post a Comment

Previous Post Next Post