நமது குழுவின் சார்பாக   எண்ணும் எழுத்தும் கணக்கு கண்டுபிடி கண்டுபிடி எண்களைக் கண்டுபிடி -51 முதல் 100 வரை

உள்ள எண்களை அடையாளங் காணும் வரைபடங்கள் துணைக்கருவி வழக்கியுள்ளோஒம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic-  எண்ணும் எழுத்தும் கணக்கு கண்டுபிடி கண்டுபிடி எண்களைக் கண்டுபிடி -51 முதல் 100 வரை உள்ள எண்களை அடையாளம் காணும் வரைபடங்கள் துணைக்கருவி

File type- video 


Post a Comment

Previous Post Next Post