இந்த பதிவில் எண்ணும் எழுத்திற்கான ஆங்கிலப் பாடம் பருவம் ஒன்றிற்கான

தகவல்களும், எண்ணும் எழுத்திற்கான செயல்பாடுகள் குறித்தும் விரிவான முறையில் தொகுத்துக் கொடுத்துள்ளோம். இந்த பதிவானது தங்களுக்கு பயன்படும் என நம்புகிறோம். இந்த பதிவானது தங்களுக்கு பயன்பட்டால் மற்றவர்களுக்கும் பகிரவும் .
Topic-English+PPT_Term+1_2023-24+(PDF) (1).pdf

File Type-pdf

English+PPT_Term+1


Post a Comment

Previous Post Next Post