இந்த பதிவில் எண்ணும் எழுத்தும் பருவம் ஒன்று கணித பாடத்திற்கான

செயல்பாடுகள், கற்றல் விளைவுகள் ஆகியவற்றைத் தொகுத்து வழங்கியுள்ளோம். இந்த பதிவானது தங்களுக்கு பயன் தரும் என நம்புகிறோம். இந்த பதிவானது தங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மற்றவர்களுக்கும் பகிரவும்.


Topic- TERM+1+MATHS+TRG+2023-2024.pdf

File Type-pdf

TERM+1+MATHS

Post a Comment

Previous Post Next Post