நமது குழுவின்சார்பாக Ennum Ezhuthum// Class 5// Tlm for Social science// Module 1// நமது பூமி காணொளிக்காட்சி. வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனவருக்கும் பகிரவும் .
Topic-Ennum Ezhuthum// Class 5// Tlm for Social science// Module 1// நமது பூமி
File type- video 
Ennum Ezhuthum// Class 5// Tlm for Social science// Module 1// நமது பூமி

Post a Comment

Previous Post Next Post