நமது குழுவின்சார்பாக 4ஆம் வகுப்பு, சமூக அறிவியல், ஆற்றங்கரை அரசுகள் காணொளிக்காட்சி. வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனவருக்கும் பகிரவும் .
Topic-4ஆம் வகுப்பு, சமூக அறிவியல், ஆற்றங்கரை அரசுகள்
File type- video 
 4ஆம் வகுப்பு, சமூக அறிவியல், ஆற்றங்கரை அரசுகள்

Post a Comment

Previous Post Next Post