நமது குழுவின்சார்பாக 4& 5 ஆம் வகுப்பு எண்ணும் எழுத்தும் பருவம் -1,கணக்கு, கொண்டாட்டமாம் கொண்டாட்டம் பாடல் காணொளிக்காட்சி. வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனவருக்கும் பகிரவும் .
Topic-4& 5 ஆம் வகுப்பு எண்ணும் எழுத்தும் பருவம் -1,கணக்கு, கொண்டாட்டமாம் கொண்டாட்டம் பாடல்
File type- video 
 கொண்டாட்டமாம் கொண்டாட்டம் பாடல்

Post a Comment

Previous Post Next Post