நம்து குழுவின் சார்பாக Science-Activity-Module-1-1.8,காற்றின்பயணம்-

The travel of air வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயன்ளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயனபடுத்தி அனவருக்கும் பகிரவும். 

Topic- Science-Activity-Module-1-1.8,காற்றின்பயணம்-The travel of air

File type- video Post a Comment

Previous Post Next Post