நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் - கணக்கு, பருவம் -1,

பயிற்சி நூல் (விடைகள்), வகுப்பு 4, அலகு 2. வழங்கியுள்ளோம். இது  உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைகின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி  அனவருக்கும் பகிரவும் . 

Topic- எண்ணும் எழுத்தும் - கணக்கு, பருவம் -1, பயிற்சி நூல் (விடைகள்), வகுப்பு 4, அலகு 2.

File type- video 

 EE Maths TLM 

Post a Comment

Previous Post Next Post