நமது குழுவின் சார்பாக  கணிதம்/பருவம் 1/எண்களை அறிவேன்/ பூஜ்ஜியம் அறிமுகம் வழங்கியுள்ளோம்.

இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். 

Topic- கணிதம்/பருவம் 1/எண்களை அறிவேன்/ பூஜ்ஜியம் அறிமுகம்

File type- video 

கணிதம்/பருவம் 1/எண்களை அறிவேன்/ பூஜ்ஜியம் அறிமுகம்

Post a Comment

Previous Post Next Post