நமது குழுவின் சார்பாக  EEE - பருவம் - 1 , கணக்கு , அலகு - 4 , செய்து மகிழ்வோம் - 3 (TLM idea) வழங்கியுள்ளோம்.

இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். 

Topic- EEE - பருவம் - 1 , கணக்கு , அலகு - 4 , செய்து மகிழ்வோம் - 3 (TLM idea)

File type- video 

EEE - பருவம் - 1 , கணக்கு , அலகு - 4 , செய்து மகிழ்வோம் - 3 (TLM idea)

Post a Comment

Previous Post Next Post