நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பு கணக்கு  பருவம் 1 எண்கள் பயிற்சி நுல் பயிற்சி நானே செய்வேன்.

வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம்.. எனவே இதனை பயன்படுத்தி தங்கல் பணியை செம்மையுற செய்ய வாழ்த்துக்கள்.

Topic- ஐந்தாம் வகுப்பு கணக்கு  பருவம் 1 எண்கள் பயிற்சி நுல் பயிற்சி நானே செய்வேன்.

File type- video 

ஐந்தாம் வகுப்பு கணக்கு  பருவம் 1 எண்கள் பயிற்சி நுல் பயிற்சி நானே செய்வேன்.

Post a Comment

Previous Post Next Post