நமது குழுவின் சார்பாக இரண்டாம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் - பாலைவனம் காணொளி 

வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம்.. எனவே இதனை பயன்படுத்தி தங்கல் பணியை செம்மையுற செய்ய வாழ்த்துக்கள்.

Topic- இரண்டாம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் - பாலைவனம் காணொளி 

File type- video 

இரண்டாம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் - பாலைவனம் காணொளி 

Post a Comment

Previous Post Next Post