நமது குழுவின் சார்பாக  எண்ணும் எழுத்தும்  வகுப்பு 4 &5 #அலகு 1 -பறவைகளே வாருங்கள்

 பாடல்  வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என் நினைக்கின்றோம். எனவே இதனிஅ பயன்ப்டுத்தி அனவருக்கும் பகிரவும். 

Topic-  எண்ணும் எழுத்தும்  வகுப்பு 4 &5 #அலகு 1 -பறவைகளே வாருங்கள்

File type-video 

 எண்ணும் எழுத்தும்  வகுப்பு 4 &5 #அலகு 1 -பறவைகளே வாருங்கள்

Post a Comment

Previous Post Next Post