நமது குழுவின் சார்பாக 5 ஆம் வகுப்பு பருவம் 1 தமிழ் பயிற்சிநூல்-பயிற்சி 3 5-3.6 பனைமரமே பயன் தரும்

 வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என் நினைக்கின்றோம். எனவே இதனிஅ பயன்ப்டுத்தி அனவருக்கும் பகிரவும். 

Topic- 5 ஆம் வகுப்பு பருவம் 1 தமிழ் பயிற்சிநூல்-பயிற்சி 3 5-3.6 பனைமரமே பயன் தரும்

File type-video 

5 ஆம் வகுப்பு பருவம் 1 தமிழ் பயிற்சிநூல்-பயிற்சி 3 5-3.6 பனைமரமே பயன் தரும்

Post a Comment

Previous Post Next Post