நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும்||4&5 வகுப்பு|| அறிவியல்||எனது உடலும் உறுப்பு மண்டலங்களும்|| மூளை

- ஆயத்தப் பாடல்  வழக்கப்பட்டுள்ளது. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என் நினைக்கின்றோம். எனவே இதனிஅ பயன்ப்டுத்தி அனவருக்கும் பகிரவும். 

Topic- எண்ணும் எழுத்தும்||4&5 வகுப்பு|| அறிவியல்||எனது உடலும் உறுப்பு மண்டலங்களும்|| மூளை- ஆயத்தப் பாடல்

File type-video 

எண்ணும் எழுத்தும்||4&5 வகுப்பு|| அறிவியல்||எனது உடலும் உறுப்பு மண்டலங்களும்|| மூளை- ஆயத்தப் பாடல்

Post a Comment

Previous Post Next Post