நமது குழுவின் சார்பாக 5th std Term 1 Unit 5 MY FUN TIME ENGLISH WORK BOOK ANSWERS

வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம்.. எனவே இதனை பயன்படுத்தி தங்கல் பணியை செம்மையுற செய்ய வாழ்த்துக்கள்.

Topic- 5th std Term 1 Unit 5 MY FUN TIME ENGLISH WORK BOOK ANSWERS

File type- video 

5th std Term 1 Unit 5 MY FUN TIME ENGLISH WORK BOOK ANSWERSமுந்தைய நாள் கற்ற பாடத்துடன் தொடர்பு படுத்தி ஒற்றை எண் ,இரட்டைஎண்களை மாணவர்கள் விதைகளை, சொல் அட்டைகளை பயன்படுத்தி தானே கற்றலுக்கு ஆசிரியர் வழிகாட்டுதல். மாணவர்கள் எளிமையான கற்றல் திறனு டனும்,மகிழ்வுடனும் கற்றலை மேற்கொள்ள ஆசிரியர் வழிகாட்டுகிறார் .

Post a Comment

Previous Post Next Post