நமது குழுவின் சார்பாக4 , 5 ஆம் வகுப்பு - ஜிம் ஜிம் ஜிம் ஜிம்பா எண்ணும் எழுத்தும் சமூக அறிவியல் பாடல் -கிருஷ்ணகிரி EE

வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம்.. எனவே இதனை பயன்படுத்தி தங்கல் பணியை செம்மையுற செய்ய வாழ்த்துக்கள்.

Topic4 , 5 ஆம் வகுப்பு - ஜிம் ஜிம் ஜிம் ஜிம்பா எண்ணும் எழுத்தும் சமூக அறிவியல் பாடல் -கிருஷ்ணகிரி EE

File type- video 

4 , 5 ஆம் வகுப்பு - ஜிம் ஜிம் ஜிம் ஜிம்பா எண்ணும் எழுத்தும் சமூக அறிவியல் பாடல் -கிருஷ்ணகிரி EEமுந்தைய நாள் கற்ற பாடத்துடன் தொடர்பு படுத்தி ஒற்றை எண் ,இரட்டைஎண்களை மாணவர்கள் விதைகளை, சொல் அட்டைகளை பயன்படுத்தி தானே கற்றலுக்கு ஆசிரியர் வழிகாட்டுதல். மாணவர்கள் எளிமையான கற்றல் திறனு டனும்,மகிழ்வுடனும் கற்றலை மேற்கொள்ள ஆசிரியர் வழிகாட்டுகிறார் .

Post a Comment

Previous Post Next Post