நமது குழுவின் சார்பாக EE |ENG| STD1,2&3 |CLASS 1,2,3|EP4 |KALVI TV|

வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம்.. எனவே இதனை பயன்படுத்தி தங்கல் பணியை செம்மையுற செய்ய வாழ்த்துக்கள்.

Topic- EE |ENG| STD1,2&3 |CLASS 1,2,3|EP4 |KALVI TV|

File type- video 

EE |ENG| STD1,2&3 |CLASS 1,2,3|EP4 |KALVI TV|The teacher engages in various activities to enhances students reading and sentence building skills.The students participate in the activities with confidence and happiness.

Post a Comment

Previous Post Next Post