நமது குழுவின் சார்பாக EE  English Grammar - present - past Tense Activity 

வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம்.. எனவே இதனை பயன்படுத்தி தங்கல் பணியை செம்மையுற செய்ய வாழ்த்துக்கள்.

Topic- EE  English Grammar - present - past Tense Activity

File type- video 

present - past Tense Activity

Post a Comment

Previous Post Next Post