நமது குழுவின் சார்பாக *எண்ணும் எழுத்தும் கணிதம்*  ஆசிரியர் கையேடு - QR Code Links  வகுப்பு 2.Maths  page No 06 இரு பரிமாண வடிவங்கள்  செயல்பாட்டுக்களம்  வழங்கியுள்ளோம். .

இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை TLM ஆக பயனப்டுத்தி கொள்ள வேண்டுகின்ரோம். 

Topic- *எண்ணும் எழுத்தும் கணிதம்*  ஆசிரியர் கையேடு - QR Code Links  வகுப்பு 2.Maths  page No 06 இரு பரிமாண வடிவங்கள் செயல்பாட்டுக்களம் 

File type- video கீழே உள்ள லிங்கை தொட்டு பாடலை பெறவும். நன்றி. 

 இரு பரிமாண வடிவங்கள் செயல்பாட்டுக்களம் 


Post a Comment

Previous Post Next Post