நமது குழுவின் சார்பாக EE|M| CLASS 1 TO3 |வகுப்பு 1,2,3|TREM 1| எண்ணும் எழுத்தும் | ஒற்றை எண் ,இரட்டைஎண் |KALVI TV|

வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம்.. எனவே இதனை பயன்படுத்தி தங்கல் பணியை செம்மையுற செய்ய வாழ்த்துக்கள்.

Topic- EE|M| CLASS 1 TO3 |வகுப்பு 1,2,3|TREM 1| எண்ணும் எழுத்தும் | ஒற்றை எண் ,இரட்டைஎண் |KALVI TV|

File type- video 

EE|M| CLASS 1 TO3 |வகுப்பு 1,2,3|TREM 1| எண்ணும் எழுத்தும் | ஒற்றை எண் ,இரட்டைஎண் |KALVI TV|

முந்தைய நாள் கற்ற பாடத்துடன் தொடர்பு படுத்தி ஒற்றை எண் ,இரட்டைஎண்களை மாணவர்கள் விதைகளை, சொல் அட்டைகளை பயன்படுத்தி தானே கற்றலுக்கு ஆசிரியர் வழிகாட்டுதல். மாணவர்கள் எளிமையான கற்றல் திறனு டனும்,மகிழ்வுடனும் கற்றலை மேற்கொள்ள ஆசிரியர் வழிகாட்டுகிறார் .

Post a Comment

Previous Post Next Post