நமது குழுவின் சார்பாக EE|TAMIL|அலகு3|M2|எண்ணும்,எழுத்தும்|எதுவும் கடினம்இல்லை சொல்லிப்பழகுவோம்|வகுப்பு4,5|STD4,5|KALVITV|வழங்கியுள்ளோம்.

இது உங்களுக்கு மிகவும் பயன்ளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி தங்கள் பணியை செம்மையுற  செய்ய வாழ்த்துக்கள். 

Topic-EE|TAMIL|அலகு3|M2|எண்ணும்,எழுத்தும்|எதுவும் கடினம்இல்லை சொல்லிப்பழகுவோம்|வகுப்பு4,5|STD4,5|KALVITV|

File type- video 

 

மாணவர்கள் உச்சரிப்பு,மனப்பாடம் செய்யும் திறன்,சிந்திக்கும் திறன்,கவிதையாக பேசும் திறன்,பிறரையும் பாராட்டி ஊக்குவிக்கும் தலைமை பண்பு ,கற்பனையில் கவிபாடும்- படைக்கும் திறமைகள் இப்பகுதியில் ஆசிரியரால் உருவாக்க முடிகிறது.

Post a Comment

Previous Post Next Post