நமது குழுவின் சார்பாக EE|English|Mod4&5 |class4&5 |KALVI TV|

. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic-EE|English|Mod4&5 |class4&5 |KALVI TV|

File type- video 

EE|English|Mod4&5 |class4&5 |KALVI TV|

The teacher introduces the various components of a letter including the greeting ,date , body of the letter closing and signature the students learn about the purpose.

Post a Comment

Previous Post Next Post