நமது குழுவின் சார்பாக EE |MAT| MOD 8 |STD4,5 |வகுப்பு 4,5|TREM 1| எண்ணும் எழுத்தும் |KALVI TV|

. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic EE |MAT| MOD 8 |STD4,5 |வகுப்பு 4,5|TREM 1| எண்ணும் எழுத்தும் |KALVI TV|

File type- video 

EE |MAT| MOD 8 |STD4,5 |வகுப்பு 4,5|TREM 1| எண்ணும் எழுத்தும் |KALVI TV||

எண்களை மாணவர்கள் தெளிவாக புரிந்து,தெரிந்து கொள்ளும் விதமாக மாணவர்கள் அன்றாட செயல்பாடுகளை கரும்பலகையில் எழுதி அதன் அடிப்படையில் மாணவர்கள் எண்களை தெரிந்து தெளிவு பெறுதல் .

Post a Comment

Previous Post Next Post