நமது குழுவின் சார்பாக EE |ENG|MOD 6|PLAY TIME SONG TIME |LISTEN TO OUR BODY |KALVI TV|

. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic EE |ENG|MOD 6|PLAY TIME SONG TIME |LISTEN TO OUR BODY |KALVI TV|

File type- video 

EE |ENG|MOD 6|PLAY TIME SONG TIME |LISTEN TO OUR BODY |KALVI TV|

எIn this encaging activity the teacher introduces song using magic words such as PLEASE,THANK YOU ,SORRY.The teacher encourages them to identify were the sounds come from .such as nose for breathing. This students become more aware of the bodies and the different sounds they produce.The teacher introduces five sense .

Post a Comment

Previous Post Next Post