நமது குழுவின் சார்பாக EE|TAMIL|CLASS1,2,3| வகுப்பு 1,2,3 |ALAGU 7| எண்ணும் எழுத்தும்| KALVI TV |

. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic EE|TAMIL|CLASS1,2,3| வகுப்பு 1,2,3 |ALAGU 7| எண்ணும் எழுத்தும்| KALVI TV |

File type- video 

EE|TAMIL|CLASS1,2,3| வகுப்பு 1,2,3 |ALAGU 7| எண்ணும் எழுத்தும்| KALVI TV |

குழந்தைகள் ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களையும் எண்ணங்களையும் கொண்டவர்கள் .செயல்பாடுகளுக்கு ஏற்றவகையில் குணாதிசயங்களை மாற்றிக் கொள்பவர்கள் வியப்பு, வெறுப்பு, சோகம் இவற்றை முக பாவனைகளோடு மட்டுமல்லாது உடலளவிலும்,ஓவிய வழியிலும் வெளிப்படுத்தும் திறனை காணமுடிகிறது.

Post a Comment

Previous Post Next Post