நமது குழுவின் சார்பாக EE |Tamil |MOD9|CLASS1,2,3| வகுப்பு 1,2,3 |ALAGU 1| எண்ணும் எழுத்தும்| KALVI TV |

. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic-EE |Tamil |MOD9|CLASS1,2,3| வகுப்பு 1,2,3 |ALAGU 1| எண்ணும் எழுத்தும்| KALVI TV |

File type- video 

EE |Tamil |MOD9|CLASS1,2,3| வகுப்பு 1,2,3 |ALAGU 1| எண்ணும் எழுத்தும்| KALVI TV |

பெரிய எண் சிறிய எண் ,இட மதிப்பு இவற்றினை மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள எண்ஏணி, பொம்மலாட்டம் பொம்மைகளில் எண்கள் எழுதப்பட்ட வாகனம் இவை மாணவர்களுக்கு கற்றல் ஆர்வத்தினை உருவாக்குதலையும், மாணவர் பாராட்டுதலுக்கு ஆசிரியர் தயார்படுத்தும்விதம் ,கரும்பலகையில் மாணவரை யே எழுதவைத்தல் தன்னம்பிக்கையை ஏற்படுத்துதல் கற்றல் தூண்டலுக்கு அடித்தளமிடும்முறை மிகவும் சிறப்பு.

Post a Comment

Previous Post Next Post