நமது குழுவின் சார்பாகEE |ENG| MOD 10 | எண்ணும் எழுத்தும்|STD 1,2,3| KALVI TV|

. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic EE |ENG| MOD 10 | எண்ணும் எழுத்தும்|STD 1,2,3| KALVI TV|

EE |ENG| MOD 10 | எண்ணும் எழுத்தும்|STD 1,2,3| KALVI TV|

>TThe teacher explains the five sensory organs were is emotions such as Joy, Sorrow, Surprised ,Hungry, Thirsty ,Tired . The students learn the words and actions.

Post a Comment

Previous Post Next Post