நமது குழுவின் சார்பாக EE| ENGLISH |MOD8,9| TERM1 | எண்ணும் எழுத்தும் |CLASS 4&5 |KALVI TV|

. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic EE| ENGLISH |MOD8,9| TERM1 | எண்ணும் எழுத்தும் |CLASS 4&5 |KALVI TV|

EE| ENGLISH |MOD8,9| TERM1 | எண்ணும் எழுத்தும் |CLASS 4&5 |KALVI TV|

The teacher starts the showing pictures of various BIRDS and ANIMALS in different habit us such as NEST, BRANCHESS, TREES, WINGS and HOLES. This visual aid help the students understand the context of the song and create interest in the topic . The teacher begins the lesson by introducing various vehicles using picture cards .students learn English practical and enjoyable manner.

Post a Comment

Previous Post Next Post