நமது குழுவின் சார்பாக EE| MAT| Term1 | CLASS4&5 | MOD5| ACT1 |KALVITV|

. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic EE| MAT| Term1 | CLASS4&5 | MOD5| ACT1 |KALVITV|

EE| MAT| Term1 | CLASS4&5 | MOD5| ACT1 |KALVITV|

மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கை, தனித்துவம், சாதிக்க தூண்டும் தன்மை,ஒருங்கிணைந்த கற்றல் சிறப்பு, போட்டிபோட்டு பங்கேற்கும் திறன் கணித பாடகற்றலில் மாணவர்களிடையே மிளிர ஆசிரியர் மாணவர்களாய் உருவாக்குதலை காணமுடிகிறது.

Post a Comment

Previous Post Next Post