நமது குழுவின் சார்பாக EE | ENGLISH| STD 4&5 |MOD5&6 kalvi  tv|

. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic EE | ENGLISH| STD 4&5 |MOD5&6 |kalvitv|

EE | ENGLISH| STD 4&5 |MOD5&6 |kalvitv|

The teacher effectively introduce compound words so that the students able to strengthen their pronunciation skills , vowel sound also developing vocabulary. The students are improving the reading and speaking skills.

Post a Comment

Previous Post Next Post