நமது குழுவின் சார்பாக EE | எண்ணும் எழுத்தும்| |வகுப்பு 4,5| |TAMIL| MOD9 |ACT 1| CLASS1,2, 3 |KALVITV |

. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic EE | எண்ணும் எழுத்தும்| |வகுப்பு 4,5| |TAMIL| MOD9 |ACT 1| CLASS1,2, 3 |KALVITV |

EE | எண்ணும் எழுத்தும்| |வகுப்பு 4,5| |TAMIL| MOD9 |ACT 1| CLASS1,2, 3 |KALVITV |

243 views Sep 12, 2023 மாணவர்களின் நிலைத்த கற்றல் திறன் வெளிப்பட ஆசிரியர் கையாளும் திறன் மிக சிறப்பு. மாணவர்கள் தொடக்க எழுத்துக்களைக் கொண்டு வார்த்தைகளை உருவாக்கும் விதம், வார்த்தை தேடல், பாராட்டுகளால் மகிழும் விதம் மிக சிறப்பு. புதிய வார்த்தைகளை கையாண்டு படைப்பாற்றலை வளர்த்துக்கொள்கின்றனர்

Post a Comment

Previous Post Next Post