வணக்கம். நமது குழுவின் சார்பாக   வகுப்பு 4&5 QR CODE VIDEOS -

English  -2. Know your time  REINFORCING PRESENT AND PAST TENSES_VIDEO.mp4  வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம்.எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும்.

Topic-  வகுப்பு 4&5 QR CODE VIDEOS -English  -2. Know your time    REINFORCING PRESENT AND PAST TENSES_VIDEO.mp4

English  -2. Know your time  


Post a Comment

Previous Post Next Post