வணக்கம். நமது குழுவின் சார்பாக   வகுப்பு 4&5 QR CODE VIDEOS -

கணக்கு  வடிவியல் (All videos ) புள்ளி, கோடு, கோட்டுத்துண்டு, கதிர்  வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம்.எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும்.

Topic-  வகுப்பு 4&5 QR CODE VIDEOS - கணக்கு  வடிவியல் (All videos ) புள்ளி, கோடு, கோட்டுத்துண்டு, கதிர் 

வகுப்பு 4&5 QR CODE VIDEOS - கணக்கு  வடிவியல் 


Post a Comment

Previous Post Next Post