வணக்கம். நமது குழுவின் சார்பாக   வகுப்பு 4&5 QR CODE VIDEOS -

கணக்கு- எண்களை ஒப்பிடுதல்,எண் பெயர், இடமதிப்பும் முகமதிப்பும் வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம்.எனவே இதனை பயன்படுத்தி அனைவருக்கும் பகிரவும்.

Topic-  வகுப்பு 4&5 QR CODE VIDEOS - கணக்கு- எண்களை ஒப்பிடுதல்,எண் பெயர், இடமதிப்பும் முகமதிப்பும்

 வகுப்பு 4&5 QR CODE VIDEOS - கணக்கு-

Post a Comment

Previous Post Next Post