வணக்கம். நமது குழுவின் சார்பாக முதல் மற்றும் இரண்டாம் வகுப்பு

தமிழ்  மெல்ல மலரும் மாணவர்களுக்க்காண கையேடு  வழங்கையுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம். இதனை தயாரித்து வழங்கிய ஆசிரியர்களுக்கு  நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை  தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம். இந்த பதிவு தங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்தால்  அனைவருக்கும் பகிரவும். 

Topic-முதல் மற்றும் இரண்டாம் வகுப்பு தமிழ்  மெல்ல மலரும் மாணவர்களுக்க்காண கையேடு 

File type- PDF

முதல் மற்றும் இரண்டாம் வகுப்பு தமிழ் Post a Comment

Previous Post Next Post