நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் தமிழ் பாடத்திற்கான பருவம் ஒன்றிற்கான புதிய  வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் பாடங்களில் வரும் முக்கியச் சொற்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வெண்டிய சொற்கள், வாக்கியங்கள், சொல்வதை எழுதுதல் போன்றவற்றை பாடவாரியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் நிலை மொட்டு மற்றும் மலர். இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம் பயனுள்ளதாக இருபின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-தமிழ் பருவம் 1 எண்ணும் எழுத்தும் புதிய சொற்கள்
File Type-PDF

EE TAMIL 

Post a Comment

Previous Post Next Post